BANGLADESH KRIRA SHIKKHA PROTISHTAN (BKSP)
 
 
 
 
 
Phone
Fax
Mobile
+880-2-7701215-6
+880-2-7701513
 
 
Address:
BANGLADESH KRIRA SHIKKHA PROTISHTAN (BKSP) ( Bangladesh Institute Of Sports ) Zirani, Savar, Dhaka, Bangladesh
 
 
 
 
 
Contact :